X
Back to the top

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN FESTIWALU „GARAŻE” SZCZECIN 2023

POBIERZ: Regulamin FESTIWALU GARAŻE 2023 z klauzulą o przetwarzaniu danych

VI Ogólnopolski Przegląd Kapel Młodego Pokolenia

Festiwal „Garaże” jest wydarzeniem promującym młodych wykonawców muzycznych, ukazującym najwartościowsze zjawiska i trendy w polskiej kulturze. Festiwal zostanie poprzedzony Ogólnopolskim Przeglądem Kapel Młodego Pokolenia. Finaliści konkursu zostaną wyłonieni przez Sposnsorów i Partnerów Festiwalu oraz drogą głosowania przez internautów. Do finału zakwalifikuje się maksymalnie 5 zespołów biorących udział w przeglądzie.
Finałem konkursu będzie przegląd młodych artystów podczas Festiwalu „GARAŻE”, który odbędzie się w dniu 29 lipca w Szczecinie (Łasztownia), w godzinach ustalonych przez Organizatora. Podczas Festiwalu finaliści wystąpią na jednej scenie ze znanymi artystami.

Festiwal Garaże składa się z dwóch etapów:

I etap: Ogólnopolski Przegląd Kapel Młodego Pokolenia
Termin konkursu: zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2023 r. .

Zasady uczestnictwa:

 1. Do udziału w konkursie zaproszone zostają zespoły wykonujące muzykę opartą na własnym repertuarze.
 2. W konkursie mogą brać udział zespoły amatorskie „młodego pokolenia” z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujące muzykę dowolnych gatunków muzycznych.
 3. Zespół „amatorski” w rozumieniu organizatora to zespół, który nie ma podpisanego kontraktu płytowego, a działalność zespołu nie jest głównym źródłem utrzymania jego członków.
 4. Zespół „młodego pokolenia” w rozumieniu organizatora to zespół, w którym większość osób występujących w zespole jest w przedziale wiekowym 18-35 lat (organizator dopuszcza osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodziców oraz pod opieką osoby dorosłej).
 5. Zespół zgłasza chęć udziału w konkursie po uprzednim wypełnieniu ankiety online dostępnej pod adresem: https://forms.gle/drVpQBeTvQJRfFdE9 wraz z linkiem do zamieszczonego materiału muzycznego na portalu Youtube.
 6. Zespół może zgłosić tylko 1 utwór muzyczny, którego całkowity czas nie przekracza 5 minut.
 7. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 02.07.2023 r.
 8. Głosowanie na zespoły zostanie przeprowadzone w dniach 05-14 lipca 2023 r.
 9. Organizator nie dopuszcza udziału zespołów, które w poprzednich edycjach występowały na Festiwalu

II etap: Przegląd finalistów podczas Festiwalu „Garaże”:
Termin imprezy: 29 lipca 2023 r.

Zasady uczestnictwa:

 1. Przegląd ma charakter konkursu, a zespoły biorące w nim udział będzie oceniać Jury w składzie 3 osobowym, powołane przez organizatora. Jury przyznaje nagrody finansowe. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na zakończenie imprezy. Werdykt Jury jest ostateczny, od werdyktu Jury nie ma możliwości odwołania.
 2. W przeglądzie wezmą udział zespoły amatorskie „młodego pokolenia” z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujące muzykę dowolnych gatunków muzycznych, które zostaną wyłonione w I etapie.
 3. Jeżeli organizatorzy nie postanowią inaczej, wykonawcy powinni zaprezentować maksymalnie 2-3 utwory, jednak nie dłużej niż 10 min.
 4. Zespół jest zobowiązany do zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem w czasie nie dłuższym niż 5 minut oraz do szybkiego demontażu po zakończeniu występu.
 5. Zespół musi wykonywać własny repertuar. Nie dopuszcza się wykonywania coverów, grania z playbacku lub półplaybacku.
 6. Kolejność prezentacji ustala organizator.
 7. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan znacznej nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Festiwalu.
 8. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 9. Za występ w ramach festiwalu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem.
 10. Wszystkie zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce przeglądu na godzinę przed rozpoczęciem festiwalu i zgłosić swoją obecność organizatorowi.
 11. Dokładny program występu zostanie wysłany uczestnikom przeglądu najpóźniej na 3 dni przed festiwalem.
 12. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz backline . Zespoły zobowiązane są do przywiezienia własnych instrumentów muzycznych.
 13. Organizatorzy Festiwalu „Garaże” fundują nagrody finansowe dla wyłonionych przez Jury laureatów przeglądu:
  • za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych),
  • za zajęcia drugiego miejsca 2000 zł (dwa tysiące złotych),
  • za zajęcie trzeciego miejsca 1000 zł (tysiąc złotych).
 14. Organizator w ramach Festiwalu zapewnia uczestnikom przeglądu zakwaterowanie ( Domy Studenckie), zwrot kosztów transportu ( do 500 zł dla zespołu)
 15. Zwrot kosztów transportu nastąpi po przedstawieniu odpowiednich rachunków finansowych (zakup paliwa, lub biletów PKP/PKS).
 16. Dostarczona organizatorowi karta zgłoszeniowa zespołu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie zarejestrowanego materiału podczas festiwalu w celach reklamowych.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przeglądu.
 18. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie organizator.

Organizator: Stowarzyszenie „Academia”
Współorganizator: Strefa Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. O.A. Kordeckiego 15/07, 71-066 Szczecin
e-mail: festiwal.garaze@gmail.com

Informacje o przetwarzaniu danych oraz polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stowarzyszenie Academia informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Academia w Szczecinie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Academia z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Kordeckiego 15, 71-066 Szczecin
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: academia.szczecin@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, Imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane osobowe znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych szczególnych kategorii – w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu),
  •  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu oraz promocji Wydarzenia na podstawie Regulaminu (dane osobowe w postaci Imienia, nazwiska, adresu e mail oraz wizerunku),
  • art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki (dane osobowe w postaci informacji o stanie zdrowia).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa w tym Główny Inspektorat Sanitarny,

Pani/Pana dane osobowe:

 1. Znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych szczególnych kategorii – w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte,
 2. Umożliwiające udział w Wydarzeniu na podstawie Regulaminu – w postaci Imienia, nazwiska, adresu e-mail przetwarzane będą nie dłużej niż do dnia następującego po dniu Wydarzenia,
 3. W postaci zarejestrowanego podczas wydarzeń wizerunku przetwarzane będą przez cały okres realizacji promocji Wydarzenia,
 4. W postaci informacji o stanie zdrowia – stanowiące szczególną kategorię danych przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte.
 5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  • z wyjątkiem tych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Nasza strona internetowa: https://festiwalgaraze.pl/ korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony: https://festiwalgaraze.pl znajdującej się na naszym serwerze.
 8. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Natomiast sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie internetowej.
 9. Nazwy plików cookies, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  • używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę: https://festiwalgaraze.pl. Google Analytics śledzi działania użytkowników podczas przeglądania naszej witryny. Stosujemy pliki cookies w celu poprawienia użyteczności witryny (analiza jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej).
 10. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
 11. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies. Zablokowanie wszystkich plików cookies może mieć negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych.

POBIERZ: Regulamin FESTIWALU GARAŻE 2023 z klauzulą o przetwarzaniu danych

Stowarzyszenie „Academia” na rzecz wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz kreowania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych studentów. ul. o. Augustyna Kordeckiego 15/07 71-066 Szczecin 

NIP : 852262632; REGON 36537742000000; KRS 0000636899; e-mail academia.szczecin@gmail.com 

REGULAMIN FESTIWALU „GARAŻE” SZCZECIN 2023

POBIERZ: Regulamin FESTIWALU GARAŻE 2023 z klauzulą o przetwarzaniu danych

VI Ogólnopolski Przegląd Kapel Młodego Pokolenia

Festiwal „Garaże” jest wydarzeniem promującym młodych wykonawców muzycznych, ukazującym najwartościowsze zjawiska i trendy w polskiej kulturze. Festiwal zostanie poprzedzony Ogólnopolskim Przeglądem Kapel Młodego Pokolenia. Finaliści konkursu zostaną wyłonieni przez Sposnsorów i Partnerów Festiwalu oraz drogą głosowania przez internautów. Do finału zakwalifikuje się maksymalnie 5 zespołów biorących udział w przeglądzie.
Finałem konkursu będzie przegląd młodych artystów podczas Festiwalu „GARAŻE”, który odbędzie się w dniu 29 lipca w Szczecinie (Łasztownia), w godzinach ustalonych przez Organizatora. Podczas Festiwalu finaliści wystąpią na jednej scenie ze znanymi artystami.

Festiwal Garaże składa się z dwóch etapów:

I etap: Ogólnopolski Przegląd Kapel Młodego Pokolenia
Termin konkursu: zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2023 r. .

Zasady uczestnictwa:

 1. Do udziału w konkursie zaproszone zostają zespoły wykonujące muzykę opartą na własnym repertuarze.
 2. W konkursie mogą brać udział zespoły amatorskie „młodego pokolenia” z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujące muzykę dowolnych gatunków muzycznych.
 3. Zespół „amatorski” w rozumieniu organizatora to zespół, który nie ma podpisanego kontraktu płytowego, a działalność zespołu nie jest głównym źródłem utrzymania jego członków.
 4. Zespół „młodego pokolenia” w rozumieniu organizatora to zespół, w którym większość osób występujących w zespole jest w przedziale wiekowym 18-35 lat (organizator dopuszcza osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodziców oraz pod opieką osoby dorosłej).
 5. Zespół zgłasza chęć udziału w konkursie po uprzednim wypełnieniu ankiety online dostępnej pod adresem: https://forms.gle/drVpQBeTvQJRfFdE9 wraz z linkiem do zamieszczonego materiału muzycznego na portalu Youtube.
 6. Zespół może zgłosić tylko 1 utwór muzyczny, którego całkowity czas nie przekracza 5 minut.
 7. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 02.07.2023 r.
 8. Głosowanie na zespoły zostanie przeprowadzone w dniach 05-14 lipca 2023 r.
 9. Organizator nie dopuszcza udziału zespołów, które w poprzednich edycjach występowały na Festiwalu

II etap: Przegląd finalistów podczas Festiwalu „Garaże”:
Termin imprezy: 29 lipca 2023 r.

Zasady uczestnictwa:

 1. Przegląd ma charakter konkursu, a zespoły biorące w nim udział będzie oceniać Jury w składzie 3 osobowym, powołane przez organizatora. Jury przyznaje nagrody finansowe. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na zakończenie imprezy. Werdykt Jury jest ostateczny, od werdyktu Jury nie ma możliwości odwołania.
 2. W przeglądzie wezmą udział zespoły amatorskie „młodego pokolenia” z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujące muzykę dowolnych gatunków muzycznych, które zostaną wyłonione w I etapie.
 3. Jeżeli organizatorzy nie postanowią inaczej, wykonawcy powinni zaprezentować maksymalnie 2-3 utwory, jednak nie dłużej niż 10 min.
 4. Zespół jest zobowiązany do zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem w czasie nie dłuższym niż 5 minut oraz do szybkiego demontażu po zakończeniu występu.
 5. Zespół musi wykonywać własny repertuar. Nie dopuszcza się wykonywania coverów, grania z playbacku lub półplaybacku.
 6. Kolejność prezentacji ustala organizator.
 7. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan znacznej nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Festiwalu.
 8. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 9. Za występ w ramach festiwalu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem.
 10. Wszystkie zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce przeglądu na godzinę przed rozpoczęciem festiwalu i zgłosić swoją obecność organizatorowi.
 11. Dokładny program występu zostanie wysłany uczestnikom przeglądu najpóźniej na 3 dni przed festiwalem.
 12. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz backline . Zespoły zobowiązane są do przywiezienia własnych instrumentów muzycznych.
 13. Organizatorzy Festiwalu „Garaże” fundują nagrody finansowe dla wyłonionych przez Jury laureatów przeglądu:
  • za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych),
  • za zajęcia drugiego miejsca 2000 zł (dwa tysiące złotych),
  • za zajęcie trzeciego miejsca 1000 zł (tysiąc złotych).
 14. Organizator w ramach Festiwalu zapewnia uczestnikom przeglądu zakwaterowanie ( Domy Studenckie), zwrot kosztów transportu ( do 500 zł dla zespołu)
 15. Zwrot kosztów transportu nastąpi po przedstawieniu odpowiednich rachunków finansowych (zakup paliwa, lub biletów PKP/PKS).
 16. Dostarczona organizatorowi karta zgłoszeniowa zespołu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie zarejestrowanego materiału podczas festiwalu w celach reklamowych.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przeglądu.
 18. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie organizator.

Organizator: Stowarzyszenie „Academia”
Współorganizator: Strefa Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. O.A. Kordeckiego 15/07, 71-066 Szczecin
e-mail: festiwal.garaze@gmail.com

Informacje o przetwarzaniu danych oraz polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stowarzyszenie Academia informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Academia w Szczecinie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Academia z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Kordeckiego 15, 71-066 Szczecin
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: academia.szczecin@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, Imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane osobowe znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych szczególnych kategorii – w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu),
  •  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu oraz promocji Wydarzenia na podstawie Regulaminu (dane osobowe w postaci Imienia, nazwiska, adresu e mail oraz wizerunku),
  • art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki (dane osobowe w postaci informacji o stanie zdrowia).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa w tym Główny Inspektorat Sanitarny,

Pani/Pana dane osobowe:

 1. Znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych szczególnych kategorii – w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte,
 2. Umożliwiające udział w Wydarzeniu na podstawie Regulaminu – w postaci Imienia, nazwiska, adresu e-mail przetwarzane będą nie dłużej niż do dnia następującego po dniu Wydarzenia,
 3. W postaci zarejestrowanego podczas wydarzeń wizerunku przetwarzane będą przez cały okres realizacji promocji Wydarzenia,
 4. W postaci informacji o stanie zdrowia – stanowiące szczególną kategorię danych przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte.
 5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  • z wyjątkiem tych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Nasza strona internetowa: https://festiwalgaraze.pl/ korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony: https://festiwalgaraze.pl znajdującej się na naszym serwerze.
 8. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Natomiast sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie internetowej.
 9. Nazwy plików cookies, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  • używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę: https://festiwalgaraze.pl. Google Analytics śledzi działania użytkowników podczas przeglądania naszej witryny. Stosujemy pliki cookies w celu poprawienia użyteczności witryny (analiza jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej).
 10. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
 11. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies. Zablokowanie wszystkich plików cookies może mieć negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych.

POBIERZ: Regulamin FESTIWALU GARAŻE 2023 z klauzulą o przetwarzaniu danych

Stowarzyszenie „Academia” na rzecz wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz kreowania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych studentów. ul. o. Augustyna Kordeckiego 15/07 71-066 Szczecin 

NIP : 852262632; REGON 36537742000000; KRS 0000636899; e-mail academia.szczecin@gmail.com